top of page

Klauzula informacyjna - RODO

Szanowni Państwo

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy niniejszym, iż Kancelaria Rembisz I wspólnicy Sp. Jawna. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z przesyłaniem Pani/Panu powiadomień, materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów, udostępnianych przez kancelarię.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania materiały te nie będą mogły być przez kancelarię przesyłane pocztą elektroniczną. Kancelaria jest również administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z zarządzaniem, w tym publikowaniem oraz usuwaniem komentarzy zamieszczonych przez Panią/Pana na stronie internetowej www.kancelariarembisz.com Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i stanowi konsekwencję zamieszczenia przez Panią/Pana komentarza.

Pani/Pana dane przetwarzamy tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji następujących celów przetwarzania:

  1. Cel: analiza poprawności realizowania wysyłek i statystyka korzystania z materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów, udostępnianych przez Kancelarię.
    Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez kancelarię); prawnie uzasadniony interes realizowany przez kancelarię: analizowanie poprawności realizowania wysyłki i statystyka korzystania z materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów. Okres przechowywania: okres niezbędny do realizacji tego celu, lecz nie dłużej niż 
do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

  2. Cel: przesyłanie do Pani/Pana pocztą elektroniczną powiadomień, materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów, udostępnianych przez Kancelarię.
    Podstawa prawna: Pani/Pana zgoda. Okres przechowywania: okres niezbędny do realizacji tego celu, lecz nie dłużej niż do momentu cofnięcia Pani/Pana zgody lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

  3. Cel: zarządzanie, w tym publikowanie oraz usuwanie zamieszczonych przez Panią/Pana komentarzy na stronie internetowej www.kancelariarembisz.com.
    Podstawa prawna: Pani/Pana zgoda. Okres przechowywania: okres niezbędny do realizacji tego celu, lecz nie dłużej niż do momentu cofnięcia Pani/Pana zgody lub do momentu usunięcia przez nas Pani/Pana komentarza.

 

Kancelaria nie dokonuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Odbiorcami Pani/Pana danych będą w niezbędnym zakresie: pracownicy i współpracownicy kancelarii; organy publiczne; podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu kancelarii  (m.in. świadczące usługi informatyczne, marketingowe, podmioty świadczące na rzecz kancelarii usługi wspierające działalność kancelarii

Kancelaria korzysta z usług Microsoft Corporation, który to podmiot stosuje standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

W zakresie i zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadku, gdyby były one przez kancelarie przetwarzane w sposób zautomatyzowany, zaś podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez kancelarie lub przez stronę trzecią).

Prawo to obejmuje również przypadki profilowania na podstawie tego przepisu. Mimo wniesienia sprzeciwu kancelaria będzie jednak mogło nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu takiego sprzeciwu Pani/Pana dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

Pani/Pana dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych, tylko gdy Komisja Europejska stwierdzi, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor w państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony lub gdy zastosowane będą inne odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia, w szczególności standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (jeżeli chce Pani/Pan uzyskać ich kopię, prosimy o kontakt z kancelarią).

Piotr Potkański

Partner Zarządzający

bottom of page