top of page

Polityka prywatności

Właściciel serwisu
 1. Właścicielem serwisów („Witryny”) dostępnych pod adresem („Strona”) oraz www.kancelariarembisz.com („Blog”) jest Kancelaria Rembisz i wspólnicy Sp. Komanytowa z siedzibą w Chełmie, ul. Lwowska 32, 22-100 Chełm , Polska. W razie jakichkolwiek uwag, pytań lub reklamacji prosimy o kontakt z Kancelarią. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Szczegółowe dane kontaktowe kancelarii dostępne są na Stronie w zakładce „Kontakt”.
Wymagania techniczne
 1. Dla Korzystania ze Strony i Bloga konieczne jest dysponowanie urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer. Dla otrzymywania powiadomień, materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów, udostępnianych przez kancelarię, konieczne jest dysponowanie odpowiednim programem obsługującym pocztę elektroniczną.
Zakaz działań bezprawnych
 1. W przypadku korzystania ze Strony czy Bloga lub otrzymywania powiadomień, materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów udostępnianych przez kancelarię, a także w przypadku zamieszczania komentarzy Użytkownik winien działać z poszanowaniem prawa. Zakazane jest w szczególności dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
Wyłączenie odpowiedzialności
 1. Wszelkie materiały i wiadomości zamieszczane na Stronie oraz Blogu mają charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym zakresie nie stanowią one porady prawnej, ani oferty w rozumieniu przepisów prawa. Kancelaria dokłada wszelkich starań w celu zachowania aktualności, rzetelności i przydatności zamieszczanych na stronie materiałów, niemniej jednak nie składa żadnych gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.
Prawa autorskie
 1. Strona oraz Blog (jej zawartość i struktura) są chronione prawami autorskimi. Niedozwolone jest wykorzystywanie jakichkolwiek prezentowanych na Stronie czy Blogu materiałów lub elementów Strony czy Bloga dla celów komercyjnych, bez zgody kancelarii.
Dane osobowe
 1. Kancelaria Rembisz i Wspólnicy jest administratorem przetwarzanych przez siebie danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Kancelaria Rembisz i Wspólnicy przetwarza dane osobowe tylko w przypadkach prawnie dozwolonych, na warunkach wynikających z przepisów prawa, w tym RODO. W szczególności Kancelaria Rembisz i Wspólnicy przetwarza dane osobowe, gdy jest to niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie takiej osoby przed zawarciem umowy; do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelaria Rembisz i Wspólnicy; do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelaria Rembisz i Wspólnicy (względnie inne podmioty) lub na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.

 3. Kancelaria Rembisz i Wspólnicy przechowuje dane tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania.

 4. Osoby, których dane są przez Kancelaria Rembisz i Wspólnicy przetwarzane mogą, w zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO, wykonywać prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdyby były one przez Kancelaria Rembisz i Wspólnicy przetwarzane w sposób zautomatyzowany, zaś podstawą przetwarzania jest zgoda lub dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy), a także prawo do sprzeciwu i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie osoby, której dane dotyczą, ma ona w każdym momencie prawo do wycofania tej zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 5. Kancelaria Rembisz i Wspólnicy przetwarza dane osobowe stosując odpowiednie, techniczne i organizacyjne, środki bezpieczeństwa.

 6. Odbiorcami danych przetwarzanych przez Kancelaria Rembisz i Wspólnicy są w niezbędnym zakresie: pracownicy i współpracownicy; Kancelaria Rembisz i Wspólnicy organy publiczne; podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Kancelaria Rembisz i Wspólnicy m.in. świadczące usługi informatyczne, marketingowe); podmioty świadczące na rzecz Kancelaria Rembisz i Wspólnicy usługi wspierające działalność Kancelarii

Cookies

 1. W związku funkcjonowaniem Witryn automatycznie przetwarzane są informacje zawarte w tzw. plikach cookies. Pliki te stanowią dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony lub Bloga i służą korzystaniu z Witryn. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony lub Bloga oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kancelaria Rembisz i Wspólnicy. Podczas korzystania przez Użytkownika z Witryn automatyczne zbierane są dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

 

 1. W ramach Witryn stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. Wydajnościowe cookies – umożliwiające zbieranie informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryn,

  2. Funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez Użytkowników (takie jak język lub region, w którym Użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał Użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony lub Bloga, które można edytować.

  3. Niezbędne pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryn.

 2. Na Witrynach stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia Strony czy Bloga lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ”Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 3. Pliki cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych ani nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

 4. Dane zbierane podczas korzystania przez Użytkownika z Witryn mogą być zapisywane w logach serwera. Nadto kancelaria korzysta z usługi Google Analytics (systemu analityki internetowej) w celu zbierania i analizowania informacji o korzystaniu z witryn. Informacje w związku z usługą Google Analytics są dostępne firmie Google i przechowywane przez okres 26 miesięcy. Firma Google stosuje standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (jeżeli chce Pani/Pan uzyskać ich kopię, prosimy o kontakt z kancelarią). Aby wyłączyć działanie Google Analytics należy skorzystać z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout i dostępnego tam dodatku. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/.

 5. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Kancelaria Rembisz i Wspólnicy na urządzeniu Użytkownika Strony lub Bloga, wyraża on za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może zrezygnować z cookies lub usunąć je, wybierając odpowiednie ustawienia w używanym przez siebie oprogramowaniu (przeglądarce internetowej). Pod następującymi linkami znajdują się informacje na temat sposobów usunięcia cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych:

  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

  2. Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

  5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

  6. Safari (Desktop): https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 6. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie lub Blogu.

 7. Dane zbierane w związku z korzystaniem Użytkownika ze Strony lub Bloga wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Witryn, w celach statystycznych (np. badania popularności poszczególnych zakładek), w celach optymalizacji korzystania z Witryn przez ich Użytkownika.

Udostępnianie materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów, a także zarządzanie, w tym publikowanie oraz usuwanie komentarzy przez Kancelaria Rembisz i Wspólnicy.

 1. Udostępnianie powiadomień, materiałów informacyjnych i okolicznościowych, w tym newsletterów przez Kancelaria Rembisz i Wspólnicy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, następuje za zgodą Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania takich materiałów, przesyłając taką dyspozycję na adres biuro@kancelariarembisz.com lub klikając w link w przesłanej wiadomości e-mail.

 2. Użytkownik ma możliwość zamieszczania komentarzy na Blogu po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na przetwarzania przez Kancelaria Rembisz i Wspólnicy jego danych osobowych. Zgoda taka obejmuje prawo do zarządzania przez  Kancelaria Rembisz i Wspólnicy komentarzami Użytkownika, w tym prawo do ich publikowania oraz usuwania. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z publikowania jego komentarzy przesyłając taką dyspozycję na adres biuro@kancelariarembisz.com lub klikając w link w przesłanej wiadomości e-mail.

 3. Dalsze informacje dotyczące udostępniania materiałów oraz zarządzania, w tym publikowania oraz usuwania komentarzy o których mowa w punkcie 20 oraz 21 powyżej dostępne są pod tym adresem. biuro@kancelariarembisz.com
bottom of page